تأثیر30 دقیقه فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج بر غلظت IgG سرم دانشجویان تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش بررسی اثر فعالیت هوازی بر غلظت IgG سرم بود. بدین منظور 10 دانشجو مرد تربیت بدنی با دامنه سنی 21 تا 24 سال و میانگین شاخص توده بدن 22/22 کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج به مدت 30 دقیقه با شدت 70 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه انجام شد. قبل و بعد از فعالیت هوازی از آزمودنی­ها نمونه خونی گرفته شد. تغییرات غلظت IgG سرم در پیش‌آ‌زمون و پس‌‌‌آزمون با آزمون t وابسته با استفاده از نرم­افزار spss آنالیز شد. نتایج نشان داد که یک جلسه فعالیت هوازی زیر بیشینه تأثیر معناداری در غلظت IgG سرم نداشت(357/0=p). این پژوهش نتیجه می­گیرد که یک جلسه فعالیت هوازی زیر بیشینه تأثیری بر غلظت IgG سرم ندارد و نگرانی برای ورزشکاران و مربیان وجود ندارد که فعالیت زیر بیشینه عملکرد سیستم ایمنی را مختل می­کند.

کلیدواژه‌ها