ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی درکارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. براساس جدول مورگان 140 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری  اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه تعهدسازمانی میر وآلن (1990) و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1983) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج  آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که در ادراک تعهدسازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی) تفاوت معناداری وجود ندارد،  اما در ادراک تعهد سازمانی در سطوح تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0P<).  ضریب همبستگی پیرسون  نشان داد که  بین ابعاد تعهدسازمانی (عاطفی، مستمر وهنجاری) با تعهد سازمانی و بین تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. آنالیز رگرسیون چند متغیره  نشان داد که تعهد عاطفی و تعهد مستمر متغیر های پیش بین دلبستگی شغلی می‌باشند (01/0P<).

کلیدواژه‌ها