تأثیر‌ ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت‌ خون بازیکنان فوتسال دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت‌ خون دختران فوتسالیست بود.‌ روش: 5 بازیکن از تیم بزرگسالان و13 بازیکن از تیم جوانان بانوان ذوب آهن، با میانگین سن 5±21 سال، وزن 5±5/60 کیلوگرم و قد 5±67 سانتی‌متر به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی 40 دقیقه‌ای بیشینه در گروه‌ها اجرا شد. سپس گروه کنترل20 دقیقه استراحت غیرفعال و گروه تجربی20 دقیقه ماساژ ورزشی داشت. جمع‌آوری نمونه‌های خونی، قبل، بعد از فعالیت و20 دقیقه پس از مداخله صورت گرفت.‌ یافته‌ها: نتایج نشان داد تفاوت معنی‌داری بین لنفوسیت‌ دو گروه (393/0=P) وجود نداشت با این وجود غلظت مونوسیت گروه ماساژ (086/0 =P) افزایش یافت اما این افزایش معنی دار نبود. نتیجه‌گیری: ماساژ ورزشی به عنوان تکنیک بازگشت غیرفعال بعد از پروتکل تمرینی با شدت بالا، تا حدودی باعث افزایش غلظت مونوسیت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها