ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آن‌ها در مقطع متوسطه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فنآوری اطلاعات  با سبک رهبری آن‌ها درمقطع متوسطه سال 1389 انجام گرفت.  جامعه آماری این تحقیق، کلیه‌ی دبیران تربیت بدنی شهر اصفهان، با تعداد 219 نفربود. حجم نمونه 168 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تحقیق از نوع همبستگی است که به شیوه پیمایشی اجرا گردید.  جهت اندازه گیری میزان آشنایی آزمودنی‌ها از فنآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن ازطریق آزمون کندال80/0 و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد گردید و جهت تعیین سبک رهبری از پرسشنامه استاندارد مدل باس و اولیو که روایی آن81 /0 و پایایی آن 90/0 برآورد شده بود استفاده گردید.  تجزیه وتحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه‌ی 18 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان آشنایی دبیران از فنآوری اطلاعات با سبک رهبری تحولی(01/0p≤   و22/0=r) رابطه مثبت و معنی دار و با سبک رهبری آزاد (01/0p ≤ و 27/0- =r) رابطه منفی، ولی معنی‌داری وجود دارد ولی بین مؤلفه‌های فنآوری اطلاعات یعنی استفاده از رایانه و سطح توانایی‌های رایانه‌ای با سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی و آزاد رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.  هم چنین بین مؤلفه‌های استفاده از رایانه یعنی استفاده از اینترنت، استفاده سخت افزاری، نرم افزاری و استفاده دستورالعملی، تنها بین استفاده از اینترنت و سبک رهبری آزاد (01/0p ≤ و  21/0- =r) رابطه منفی، ولی معنی دار است.  هم چنین بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فنآوری اطلاعات با سبک رهبری تحولی و آزاد از لحاظ ناحیه، داشتن رایانه شخصی و دسترسی به شبکه اینترنت در مدرسه و سبک‌های رهبری تبادلی و آزاد از لحاظ جنسیت، وسبک رهبری تبادلی از لحاظ رده‌ی سنی، وسبک‌های رهبری تحولی و تبادلی از لحاظ مدرک تحصیلی تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها