اثر جنسیت بر عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه‌ای در رده‌های سنی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر نوع جنسیت بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه­ای در رده‌های سنی مختلف بود. بدین منظور90 آزمودنی زن و مرد که همگی راست دست بودند، از میان سه رده سنی جوانان(36/2±8/22 سال)، میان­سالان(51/3±2/46 سال)، و سالمندان(23/2±3/62 سال) و دو گروه مرد (45 نفر) و زن (45 نفر) به صورت نمونه در دسترس از میان دانشجویان، کارمندان، اساتید و بازنشسته­های غیرفعال دانشگاه رازی در این پژوهش شرکت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دستگاه آزمون هماهنگی دودستی مداوم و ترسیم آینه­ای ساخت شرکت Lafayette  بود. اجرا شامل 5 کوشش در اجرای تکلیف هماهنگی دودستی و 2 کوشش (ساعت­گرد و پادساعت­گرد) در ترسیم آینه­ای با هر دست بود. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در اجرای هماهنگی دودستی بین زنان و مردان نشان داد که در دو رده سنی جوانان (05/0<p)  و میان­سالان (05/0<p) تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در میان سالمندان زن و مرد تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>p). همچنین نتایج نشان داد که بین گروه مردان و گروه زنان در ترسیم آینه­ای در هر سه رده سنی جوانان (05/0>p)، میان­سالان (01/0>p) و سالمندان(01/0>p) تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به این­که زنان در تکلیف هماهنگی دودستی مداوم در رده سنی سالمندان و در تکلیف ترسیم آینه­ای در هر سه رده سنی، عملکرد بهتری را داشتند، می­توان نتیجه گرفت که جنسیت می­تواند متغیر مهم و تأثیرگذاری بر اجرای الگوهای حرکتی که هماهنگی در آن نقش زیادی دارد، باشد.

کلیدواژه‌ها