تأثیر یک وهله رقابت تکواندو بر سطح کورتیزول، تستوسترون و IgA بزاقی تکواندو کاران نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: پژوهش‌ها نشان می‌دهد تمرینات شدید و یا طولانی می‌تواند بر بیوشیمیایی، هورمونی و ایمنی بدن اثرگذار باشد.  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک وهله رقابت تکواندو بر پاسخ IgA، کورتیزول و تستوسترون بزاقی تکواندو کاران لیگ برتر تکواندو ایران بود. روش: به این منظور بازیکنان 2 تیم لیگ برتر سال 88  شامل 16 ورزشکار تکواندو با میانگین سن4 24 سال، قد 7/15 3/ 179 سانتی متر، وزن3/35  7/74 کیلو گرم، شاخص توده بدنی 5/6  03/23 و سابقه تمرینی4/5  4/12 سال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از آزمودنی‌ها  در زمان استراحت و 24 ساعت قبل و 20 دقیقه پس از رقابت نمونه‌گیری به عمل آمد، نمونه‌گیری شامل 4 میلی لیتر از بزاق تحریک نشده آنان بود که نهایتاً جهت بررسی تغییرات غلظت ایمونوگلوبولین A بزاقی و همچنین کورتیزول و تستوسترون بزاقی مورد آزمایش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS در سطح معنی‌داری (05/0 > P) صورت پذیرفت. یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که یک وهله رقابت تکواندو به کاهش معنادار IgA بزاقی منجر شد(001/0 > P)، در این شرایط کورتیزول بزاقی افزایش معناداری یافت (006/0 > P)، ولی تغییرات تستوسترون بزاقی با وجود کاهش معنادار نبود (454/0 > P). تأثیر یک وهله رقابت تکواندو باعث گردید که نسبت تستوسترون به کورتیزول(T/C) بزاقی نیز پس از رقابت نسبت به قبل از آن کاهش یابد.نتیجه گیری: یک وهله رقابت تکواندو ممکن است وضعیت ایمنی تکواندو کاران را به مخاطره بیاندازد لذا توصیه می‌شود راهبردهای تغذیه‌ای و تمرینی مناسب مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها