ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از نظر صاحبنظران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از دیدگاه صاحبنظران می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای با 51 سئوال بسته بود که با روش دلفی و با ضریب پایایی (94%=α) و روایی داخلی پرسشنامه از طریق اظهار نظر تعدادی از متخصصان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق عبارت بودند از: الف- مربیان فعال در سوپر لیگ و لیگ  برتر و تیمهای ملی و مربیان درجه 1کشور(80 نفر)، ب- گروه ورزشکاران(بازیکنان فعال سوپر لیگ و لیگ برتر(278 نفر)، ج- گروه مسئولین (داوران، مسئولین فدراسیون، روسای هیات ها، سبک ها و کمیته ها، سرپرستان تیم های لیگ) که شامل 175 نفر می ‌باشند. نمونه آماری تحقیق را 3 گروه از بازیکنان (162 نفر)، مربیان (66 نفر) و گروه مسئولین (123 نفر) تشکیل می­دادند. نمونه به صورت نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای انجام شد. همچنین با استفاده از روش دلفی 51 متغیر از بین راهکارهای پیشرفت کاراته برگزیده شدند. این متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه، در 7 بعد اصلی طبقه بندی شدند. برای تحلیل داده­ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده‎‎ها، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای تعیین اختلاف نظرات مدیران، مربیان و مسئولین در ارتباط با میزان اهمیت راهکارهای پیشرفت، آزمون شفه جهت بررسی اختلاف بین نظرات مربیان، مسئولین و بازیکنان حاضر در تحقیق در ارتباط با رتبه‎بندی معیارهای پیشرفت و از آزمون فریدمن جهت اولویت‌بندی ابعاد و مقایسه تفاوت میانگین­های رتبه­ای استفاده گردید. و در نهایت درجه اهمیت ویژگیها تعیین گردید. نتایج کلی تحقیق نشان داد: بین نظر مربیان، بازیکنان و مسئولین در مورد توانایی و تبحر اولیه، تجهیزات سخت افزاری، روش‌ها، راهکارهای مدیریت، نیروی انسانی و اهمیت رسانه‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد و در مورد بعد نقش انگیزش اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد و بین نظر سه گروه مربیان، بازیکنان و مدیران اختلافی وجود نداشت. ازنظرمسئولین و ورزشکاران مهم‌ترین راهکار ارتقاء سطح قهرمانی کاراته کشور وضعیت آمادگی جسمانی است. اما از نظرمربیان داشتن برنامه‌ریزی استراتژیک مهم‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها