تاثیرهشت هفته مصرف نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب بازیکنان زن فوتبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوشیدنی الکترولیتی کربوهیدراتی هنگام مسابقه فوتبال بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب در زنان فوتبالیست می­باشد. بدین منظور، 20 نفر از اعضای تیم منتخب استان کرمانشاه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پس از تکمیل فرم رضایت نامه و پرسشنامه، نمونه گیریهای خونی ناشتا و آزمونهای اولیه بعمل آمده و مجدداً بلافاصله پس از شرکت در مسابقه(دو نیمه 45 دقیقه‌ای با 15 دقیقه استراحت مابین) تکرار شدند. در طی مسابقه به روش  دوسو کور، هر 15دقیقه یک بار، گروه تجربی 200 میلی لیتر محلول کربوهیدرات الکترولیت (گلوکز 7%، سدیم 24 میلی مول، پتاسیم 3 میلی مول، کلراید12میلی مول در100میلی لیتر محلول) و گروه کنترل همان میزان آب معمولی نوشیدند. توزیع طبیعی داده­ها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف و همگنی واریانسها با آزمون لوین بررسی شده و در نهایت برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل و وابسته در سطح 5%=αاستفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف نوشیدنی الکترولیت کربوهیدرات هنگام یک مسابقه فوتبال تاثیر معنی داری بر عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی داشته است.

کلیدواژه‌ها