تاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطح مهارت الگو بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی با تاکید بر مشابهت یا عدم مشابهت الگو و فراگیر می‌باشد . بدین منظور 40 دانش آموز پسر و 40 دانش آموز دختر در دامنه سنی 9 تا 11 سال انتخاب شده و بر اساس نتایج پیش آزمون در 8 گروه آزمایشی (1- فراگیر پسر با الگودهی پسر ماهر2- فراگیر پسر با الگودهی پسر مبتدی3- فراگیر پسر با الگودهی دختر ماهر 4- فراگیر پسر با الگودهی دختر مبتدی 5- فراگیر دختر با الگودهی پسر ماهر 6- فراگیر دختر با الگودهی پسر مبتدی 7- فراگیر دختر با الگودهی دختر ماهر 8- فراگیر دختر با الگودهی دختر مبتدی) قرار گرفته و با استفاده از پرتاب آزاد بسکتبال مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر جنسیت الگو در هیچکدام از مراحل اکتساب، یادداری و انتقال دیده نمی شود و آنچه که مهم است، سطح مهارت الگو می‌باشد. در کل یافته‌ها اثر سودمند استفاده از سطح الگوی ماهر را نشان می‌دهد و اگرچه اثر جنسیت الگو مشاهده نشد، اما استفاده از الگوی سطح پیشرفته با جنسیت همسان با فراگیر ( در هر دو جنس)، بهترین نتایج را در یادداری و انتقال بدست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها