اثر ورزش بر خودپنداره‌ی بدنی پسران و دختران استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ورزش و فعالیت بدنی بر خودپنداره ی بدنی نوجوانان استان خراسان رضوی است. بدین منظور تعداد 399 دانش آموز دختر و پسر 11 تا 15 ساله به شیوه ی تصادفی خوشه ای از بین دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه ی استان خراسان رضوی انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه ی آمادگی بدنی ادراک شده آبدی شامل 4 خرده مقیاس شرایط بدنی، انعطاف پذیری عضلانی، شرایط عضلانی، ترکیب بدنی  به همراه فرم مشخصات فردی استفاده شد. محاسبه ثبات درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی محتوایی آن را چند تن از اساتید تأیید کردند.روش آماری مورد استفاده آزمون  t دو گروه مستقل می‌باشد. نتایج نشان داد فعالیت بدنی تأثیر معناداری بر خودپنداره ی بدنی نوجوانان دارد.(05/0 P

کلیدواژه‌ها