اثر ارگوژنیکی هشت هفته مصرف تکمیلی ویتامین‌های C و E در بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: ویتامین C و E، آنتی اکسیدان­های قوی خارجی هستند که می­توانند با سیستم­های آنتی اکسیدانی درونی در خنثی‌سازی گونه­های اکسیژن واکنشی همکاری نموده و آسیب اکسیداتیو را کاهش دهند. جنبه­ جالب دیگر مکمل سازی ویتامین­های آنتی اکسیدانی، تاثیر کارافزایی احتمالی آن­ها در عملکرد ورزشی است. در زمینه پاسخ ورزشکاران حرفه­ای تحت تمرین شدید منظم به این مواد، اطلاعات اندکی در دست است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات مکمل سازی ویتامین­های C و E بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی فوتبالیست­های مرد بزرگسالی است که در تمرینات منظم شرکت دارند بوده است. روش شناسی: در این تحقیق از طرح دو گروه تصادفی با پیش و پس آزمون استفاده شده و در هشت هفته، به صورت دوسوکور، تاثیر مصرف تکمیلی ویتامین­های C و E (چهار کپسول 250 میلی­گرمی ویتامین C و چهار کپسول 200 میلی‌گرمی ویتامین E در روز) و دارونما (چهار کپسول 250 و چهار کپسول 200 میلی­گرمی پر شده از مالتو دکسترین) بر عملکرد ورزشی (زمان رسیدن به واماندگی، غلظت لاکتات خون پس از آزمون بیشینه، توان هوازی، قدرت اکستنسورهای زانو، سرعت در دوی 30 متر) فوتبالیست­های بزرگسال نیروی زمینی تهران (40 نفر در دو گروه 20 نفره) بررسی و با هم مقایسه شد. برای بررسی تفاوت میان دو گروه در مقادیر پیش آزمون و پس آزمون از آزمون آماری t گروههای مستقل، و برای تفاوت مقادیر پیش آزمون و پس آزمون هر گروه از آزمون آماری t گروههای وابسته استفاده خواهد شد. میزان تغییرات از پیش آزمون به پس آزمون نیز در میان دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل بررسی خواهد شد. توزیع طبیعی داده ها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف، و تجانس واریانسهای دو گروه نیز با آزمون لوین تعیین خواهد شد.یافته­ها: در هر دو گروه، به طور معنی داری، سرعت، قدرت بیشینه، توان هوازی و زمان رسیدن به خستگی بهبود و افزایش یافته و تغییرات غلظت لاکتات خون پس از تمرین بیشینه کم می­شود. اما مقایسه دو گروه در پیش و پس آزمون نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در هیچ یک از مراحل وجود نداشته است. بحث و نتیجه­گیری: مصرف تکمیلی ویتامین­های E و C بعد از هشت هفته  بر عملکرد فوتبالیست­های بزرگسال تأثیرنداشت.

کلیدواژه‌ها