نقش اعتماد به رسانه‌های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر در پی دستیابی به رسانه برتر از دید جامعه با توجه به میزان تأثیرگذاری و سطح اعتماد جامعه به رسانه‌ها می‌باشد. همچنین بررسی رابطه بین متغیر تأثیرگذاری و اعتماد جامعه به رسانه‌های ورزشی مورد توجه این تحقیق است. علاوه بر مطالب فوق، بررسی مؤلفه‌های متغیر تأثیر گذاری و اعتماد که با توجه به نظریات اجتماعی مختلف در حوزه ارتباطات تعیین شده اند از دیگر اهداف این تحقیق است. جامعه مورد نظر این تحقیق شامل دختران ورزشکار دانشجوی دانشگاههای تهران است که در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور حضور داشتند. جامعه نمونه تحقیق با استفاده از جدول کرجسای و مورگان 169 نفر تعیین گردید که بطور تصادفی از بین رشته‌های مختلف ورزشی انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا به شکل پیمایشی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علی رغم وجود اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌های مختلف، اما تلویزیون به عنوان مورد اعتمادترین رسانه انتخاب گردید و این نتیجه در مؤلفه‌های متغیر اعتماد نیز بطور یکسان وجود داشت و همچنین از نظر میزان تأثیرگذاری و همچنین مؤلفه‌های آن نیز تلویزیون در الویت اول قرار داشت  و در هر دو متغیر موبایل در پایین ترین سطح اهمیت بود. بین متغیر اعتماد و تأثیرگذاری همبستگی مستقیم وجود داشت که مبین این نکته است که با افزایش اعتماد میزان تأثیرگذاری رسانه افزایش می‌یابد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برنامه نود محبوبترین برنامه ورزشی در بین دختران ورزشکار است.

کلیدواژه‌ها