مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران بود. با توجه به جامعه 400 نفری پژوهش، نمونه آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان 196 نفر تعیین گردید، که با بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه هان (2007) پس از تأیید روایی صوری، محتوی و پایایی (89/0= α) استفاده شد. داده‌های تحقیق از طریق آزمون‌های K.S، t مستقل و (One way ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد که در المپیاد نهم نمره میانگین انگیزش (645/0±SD= ,30/3 M=) و برای تعهد (54/0± SD= 89/2 M= ) بود و همچنین نمره میانگین انگیزش (62/0± SD= ,08/3 M=) و تعهد (54/0±  M=، 68/3SD=) داوطلبان دوره دهم بدست آمد. یافته‌ها نشان داد بین انگیزش داوطلبان در دهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی (سطح تحصیلات (351/0=P)، 115/1 F=) و سابقه داوطلبی (102/0=P)، 174/2 F=) تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما بین تعهد داوطلبان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (سطح تحصیلات (006/0=P)، 646/4 F=) و سابقه داوطلبی (002/0=P)، 512/5 F=) تفاوت معنی داری وجود داشت. از دیگر یافته‌های تحقیق این بود که بین انگیزش (001/0=P)، 914/3 t=) و تعهد (032/0 =P)، 159/2 t =) داوطلبان در هر دوره المپیاد ورزشی دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد. با عنایت به یافته­های تحقیق، بدیهی است مدیریت مطلوب نهضت داوطلبی هنگامی میسر می­شود که مدیران ورزش دانشگاهی درک عمیقی از علل و انگیزه‌های داوطلب شدن افراد داشته و ساختار برنامه­­های داوطلبی را بر اساس آنها سازماندهی کنند. حداقل نتیجه چنین تفکری در ورزش دانشجویی، جذب و توسعه داوطلبانی متعهد بمنظور حضور مداوم در رویدادهای ورزشی می­باشد.

کلیدواژه‌ها