اثر تغییرپذیری تمرین بر استقلال اندام مجری در مهارت شوت سه گام بسکتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی  اثر تغییرپذیری تمرین (ثابت و متغیر)، بر استقلال اندام مجری یعنی  توانایی شخص برای اجرای تکلیف آموخته شده با اندام معین و اجرای آن با اندام متفاوت و جدید، در مهارت شوت سه گام بسکتبال بود. بدین منظور 20 نفر آزمودنی دختر  12 تا 20 سال که همگی مبتدی و راست دست بودند، به طور تصادفی انتخاب و بدرقالب دو گروه ده نفره تمرین ثابت و تمرین متغیر  تکلیف شوت سه گام را آموختند. قبل از شروع آموزش و پس از اتمام دوره از افراد پش آزمون و پس آز مون فوری وتاخیری به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس در اندازه‌های تکراری، در گروه تمرین ثابت و متغیر نشان داد که اثر اصلی زمان معنی دار است. به عبارتی افراد تحت هردو شرایط تمرین ثابت و متغیر در اجرای تکلیف پیشرفت داشته اند (05/0p<). همچنین نتایج  نشان داد اثر اصلی آرایش تمرین و تعامل گروه در زمان نیز معنی­دار است (05/0p<). به عبارتی افراد گروه تمرین متغیر، به راحتی توانستند تکلیف را با دست تمرین نکرده نیز به خوبی دست تمرین کرده اجرا کنند. بطور کلی این الگو از نتایج فرضیه " استقلال اندام‌مجری" را مورد حمایت قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها