اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص‌های عملکرد ریوی کوهنوردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص­های عملکرد ریوی کوهنوردان انجام گرفته است. بدین منظور، 12 کوهنورد زن با میانگین سنی 29 سال، میانگین قدی 41/162 سانتی­متر و میانگین وزنی 15/54 کیلوگرم، پس از تکمیل پرسشنامه سلامتی و آموزش آزمون­های اسپیرومتری و دستگاه هیپوکسی­کیتور، یک روز قبل از اعمال مداخله در پیش­آزمون تست اسپیرومتری را انجام داده و سپس به طور تصادفی به دو گروه کنترل (بدون اعمال مداخله هیپوکسی) و تجربی (تنفس متناوب 5 دقیقه هوای هیپوکسی و 5 دقیقه هوای نرموکسی به مدت یک ساعت برای سه هفته و هفته‌ای 5 روز) تقسیم­ شدند. یک روز پس از پایان پانزدهمین جلسه تمرین هیپوکسی تناوبی، پس­آزمون تست اسپیرومتری توسط هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک دوره تمرین هیپوکسی تناوبی، تنها سبب افزایش معنی­دار PEF گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. در سایر پارامترها شامل VC ، MVV، FVC ، 75 %-25% FEF  و FEV1 تغییر بارزی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها