اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ‌های ایمنی هورمونی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ‌های کورتیزول، لاکتات و نوتروفیل‌ها بود. بدین منظور 24 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس با میانگین سن 01/3± 73/21 سال، وزن 20/11 ±75/69 کیلو گرم و قد 30/6±88/176 سانتی متر به طور داوطلب در این تحقیق شرکت کردند. در ابتدا توان هوازی تمامی آزمودنی‌ها برآورد شد، سپس بر اساس توان هوازی و به طور تصادفی به دو گروه 12 نفری تجربی (گروه ویتامین C) و کنترل (گروه دارونما) تقسیم شدند. در ابتدا از همه آزمودنی‌ها پیش آزمون به عمل آمد، سپس هر دو گروه به مدت 15 روز مکمل مصرف کردند، در پایان دوباره از آزمودنی‌ها پس آزمون به عمل آمد. در جلسه پیش آزمون و پس آزمون، آزمودنی‌ها به مدت 30 دقیقه با شدت 75 درصد ضربان قلب ذخیره‌ای روی نوارگردان دویدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و آزمون t وابسته با اصلاحیه بونفرونی استفاده گردید. (05/0≥p). نتایج نشان داد که یک دوره 15روزه مکمل دهی ویتامینC بر غلظت کورتیزول پلاسما در حالت استراحت (93/0=p ،08/0=(22)t)، بر پاسخ تعداد نوتروفیل‌های پلاسما در حالت استراحت (18/0=p ،36/1=(22)t) و همچنین بر تجمع لاکتات خون پس از30 دقیقه فعالیت ورزشی اثر ندارد (133/0=p ،56/1-=(22)t). نتیجه گیری:بر اساس یافته‌های تحقیق، استنباط می‌شود که 15 روز مکمل دهی ویتامین C بر غلظت کورتیزول پلاسما، تعداد نوتروفیل‌های پلاسما و تجمع لاکتات خون استراحتی و پس از30 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت 75 درصد ضربان قلب ذخیره‌ای اثر ندارد. از اینرو جهت اثرگذاری مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ‌های ایمنی هورمونی توصیه می‌شود از دوره مکمل دهی بیشتر از 15 روز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها