تحلیل عـوامل موثر بر کیفیت زنـدگی کـاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد در سال 1389 انجام گرفته­است. حجم نمونه آماری به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، منطبق با جامعه آماری، تعداد 144 نفر انتخاب گردید. این پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری آزمودنی‌ها از پرسشنامه استاندارد ریچارد والتون استفاده شد که پایایی آن 84/0 برآورد گردید. یافته­های تحقیق نشان داد سطح نمرات مؤلفه­های مختلف کیفیت زندگی کاری از نظر آماری یکسان نمی­باشد (001/0>p) که با بررسی و مقایسه­های چند تایی بین مؤلفه­ها، کمترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به حقوق کافی و منصفانه می­باشد و بیشترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به فرصت امنیت و رشد مداوم، تأمین فرصت کاربرد و بهبود توانایی­های انسانی و ایمنی و بهداشت در محیط کار می­باشد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد نه گانه کیفیت زندگی کاری در سطحی بالاتر از میانگین قرار دارند. همچنین کیفیت زندگی کاری در گروه­های مختلف بر حسب جنسیت، سن و تحصیلات از نظر آماری معنی دار نمی‌باشد ولی بر حسب نوع استخدام، پست سازمانی و سابقه کار کیفیت زندگی کاری از نظر آماری معنی دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها