بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان‌های لرستان،گیلان و قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه رضایت شغلی و مؤلفه­های آن با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی  استان­های گیلان، لرستان و قم است. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان­های گیلان، لرستان و قم می­باشد. تعداد کارکنان در این سه اداره کل 165 نفر بود که از بین آنها 142 نفر (86 درصد) به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی سلوکسی و دیورس (1978) با آلفاکرونباخ 88/0، پرسشنامه اصلاح­شدۀ تعهد سازمانی (OCQ) می­یر و آلن (1997) با آلفاکرونباخ 89/0 و پرسشنامه ویژگی­های دموگرافیک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از پرسشنامه­ها، روش­های آماری توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و روش­های آمار استنباطی (آزمون ANOVA، آزمون تعقیبی شفه، آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون) مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معنی­داری (05/0 ≥P): نشان داد رضایت شغلی (001/0=P و 63/0=r) و مؤلفه­های رضایت از ماهیت کار (001/0=P و 52/0=r)، رضایت از همکاران (001/0=P و 41/0=r)، رضایت از سرپرست (001/0=P و 47/0=r)، رضایت از حقوق (001/0=P و 29/0=r) و رضایت از ترفیع (001/0=P و 54/0=r) با تعهد سازمانی کارکنان تحت بررسی همبستگی مثبت و معنی­داری دارند. بین رضایت شغلی کارکنان تحت بررسی با توجه به استان محل خدمت و نوع مدرک تحصیلی آنان تفاوت معنی­داری وجود دارد. هیچ تفاوتی بین رضایت شغلی کارکنان تحت بررسی با توجه به جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، گروه سنی و سابقه خدمت آنان وجود ندارد. بین تعهد سازمانی کارکنان تحت بررسی با توجه به سطح تحصیلات و گروه سنی آنان تفاوت معنی­داری وجود دارد. هیچ تفاوتی بین تعهد سازمانی کارکنان تحت بررسی با توجه به استان محل خدمت، جنسیت، وضعیت تأهل، نوع مدرک تحصیلی و سابقه خدمت آنان وجود ندارد. بحث و نتیجه­گیری: ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان برابر 63/0= r است که نشان دهنده رابطه مستقیم، نسبتاً قوی و معنی­دار بین این دو متغیر می­باشد.