تاثیر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد تهویهای و ظرفیت تمرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اعتقاد بر این است که تمرین عضلات تنفسی می‌تواند عملکرد عضلات تنفسی در افراد سالم را بهبود بخشیده و عملکرد ورزشی زیربیشینه را نیز ترقی دهد. هدف: بررسی اثر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد ریوی و ظرفیت تمرینی بوده است. روش: براین اساس، 24 دانشجوی پسر سالم داوطلب به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی، روزانه دو بار (صبح ساعت 8 و عصر ساعت 19) با استفاده از دستگاه Threshold IMT، 30 تمرین تنفسی را انجام دادند. در هر دو گروه، قبل و بعد از دوره تمرینی، اکسیژن مصرفی بیشینه، رکاب زنی 8 کیلومتر تایم تریل، قدرت عضلات دمی، ظرفیت حیاتی، و حجم جاری ارزیابی شد. نتایج: اگرچه قدرت عضلات دمی در گروه تجربی بطور معناداری در اثر تمرین افزایش یافت (024/0= p) اما حجم جاری، ظرفیت حیاتی، اکسیژن مصرفی بیشینه و عملکرد رکاب زنی 8 کیلومتر تایم تریل تغییر معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها