آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافیا امکان پذیر است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف تحقیق: هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان پذیری طراحی و برنامه ریزی تلفیق درس تربیت بدنی با درس جغرافی جهت یادگیری می‌باشد که در نوع خود برای اولین بار در کشور و حتی در جهان اجرا می‌شود. روش تحقیق: تعداد 60 دانش آموز دختر سال اول راهنمایی به شیوه‌ی تصادفی خوشه‌ای از بین دانش آموزان مقاطع راهنمایی شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از از آزمون معلم ساخته یکسان که شامل کلیه‌ی حیطه‌های یادگیری شناختی بلوم بود‌، در گروه‌های تجربی و کنترل پس از اجرای تلفیق درس تربیت بدنی با آن درس استفاده شد. ثبات درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی محتوایی آن را چند تن از اساتید تأیید کردند. از آزمون آماریt  دو گروه مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج: نتایج  نشان داد که طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافی تأثیر معناداری بر یادگیری شناختی و حیطه‌های آن دراین درس در دانش آموزان این جامعه دارد(05/0 P<). بحث ونتیجه گیری: براساس یافته‌های این پژوهش گروه تجربی که جغرافی را به شیوه تلفیق با درس تربیت بدنی آموزش دیدند نسبت به گروه کنترل که درس جغرافی را به شیوه سنتی آموزش دیدند، در یادگیری شناختی درس جغرافی و حیطه‌های آن موفق تر بودند و توانستند به سطوح بالاتری از تفکر و یادگیری دست یابند.

کلیدواژه‌ها