ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. براساس جدول مورگان  140 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوری  اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی،پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامه تعهد سازمانی (میر وآلن1990) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید . نتایج  آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که، در ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی) تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در ادراک عدالت سازمانی و تعهدسازمانی در سطوح تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین بررسی آماری با استفاده از  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (05/0P<).

کلیدواژه‌ها