مقایسۀ پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: تجزیه و تحلیل پرش عمودی از نظر بیومکانیکی جهت شناسایی بهترین روش پرش با بهره مکانیکی بالا ضروری است. بدیهی است که روش پرش در نتیجه و رکورد تاثیر معنی داری دارد. لذا مقایسه روشهای مختلف اهمیت اساسی دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف است روش: بدین منظور از میان 16 نفر بازیکنان بسکتبال 17-13 سال باشگاه ذوب آهن اصفهان که داوطلب شرکت در پژوهش بودند11 نفر واجد شرایط با میانگین سن 28/1 ± 64/14 سال، قد 6/7± 55/179 سانتی متر، جرم 7/8±، 58/66 کیلوگرم و طول اندام تحتانی 1/3± 36/84 سانتی‌متر بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنیها روی صفحۀ نیروسنج هر دو روش پرش عمودی را دوبار اجرا کردند و رکورد بهترین اجرا برای هر یک ثبت شد. در پرش اسکوات آزمودنی روی تخته نیرو در حالتی قرار می‌گرفت که زانوها دارای 120 درجه فلکشن بود، و از همین وضعیت با باز کزدن زانوها پرش عمودی می‌کرد. در حالی که در پرش با حرکت مخالف آزمودنی پس از قرار گرفتن بر روی تخته نیرو ابتدا زانوها را خم و در حالت مناسب با اکستنشن زانو پرش عمودی را انجام می‌داد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. میزان خطای نوع اول 5% ≥  در نظر گرفته شد. نتایج: نشان داد که مقدار نیروی عکس العمل عمودی زمین(03/0=P)، ارتفاع (01/0=P) و سرعت تیک آف (05/0=P) در پرش عمودی با حرکت مخالف بیشتر از پرش عمودی اسکوات بود. همچنین رابطه مستقیمی بین سرعت تیک آف پرش عمودی و ارتفاع بدست آمده در هر دو پرش حاصل شد.  نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که پرش عمودی با حرکت مخالف از نظر هر سه پارامتر وضعیت بهتری نسبت به پرش اسکوات دارد و می‌تواند بعنوان تکنیک برتر مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها