بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی- عروقی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: چاقی با افزایش خطر بسیاری از بیماری‌ها از جمله گرفتگی عروق کرونر، فشار خون بالا و دیابت نوع دو همراه است و با سبک زندگی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی افراد رابطه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی- عروقی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم و تحقیقات فارس بود. روش تحقیق: بدین منظور 1025 دانشجوی پسر و دختر بـا میــانگین سـن 93/1±62/21 سال، قد 48/6 ± 40/171 سانتیمتر و وزن 12/13 ± 77/67 کیلوگرم به طور تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس انتخاب شدند. برای اندازه گیری وزن و درصد چربی از ترازو، کالیپر و متر نواری استفاده شد، همچنین وضعیت اجتماعی- اقتصادی توسط پرسشنامه مربوطه با روایی و پایایی قابل قبول (75/0=r) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و استخراج نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه معنی دار مستقیمی  بین صدک چربی بدن با فشار خون استراحتی وجود دارد (پسران: 000/0 =p و 19/0 =r ، دختران: 028/0 =p و 142/0 =r). اما بین چاقی با وضعیت اجتماعی- اقتصادی رابطه معنی دار بدست نیامد (پسران: 63/0 =p و 01/0 =r ، دختران: 162/0 =p و 091/0 =r). نتیجه گیری: چاقی بیشتر متاثر از میزان فعالیت بدنی بوده و کمتر تحت تاثیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی قرار می‌گیرد.از اینرو پیشنهادمی‌شود با توجه خاص به فعالیت‌های ورزشی در اوقات فراغت، سلامت قلبی- عروقی دانشجویان تقویت شود.

کلیدواژه‌ها