نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش ‌اندام ‌کاران مرد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش، بررسی نارضایتی بدنی و سلامت روانی پرورش­اندام­کاران مرد حرفه‌ای و غیر حرفه­ای بوده است. به همین منظور تعداد 97 نفر (46 حرفه­ای و 51 غیر­حرفه­ای) از پرورش اندام کاران (دامنه سنی 21 تا 34 سال) سطح شهر تهران بطور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه سلامت عمومی روان و نارضایتی بدن را تکمیل کرده‌اند. نتایج حاکی از آن بود که از نظر خرده مقیاس‌های علائم جسمانی، اضطراب و افسردگی، بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد، در حالی که در بعد کارکرد عملکرد اجتماعی، عملکرد پرورش اندام کــاران غیر­حرفه­ای بطور معنــاداری (001/0 p=) بهتر بود. میانگین شاخص توده بدنی، و شاخص توده بدنی مطلوب در دو گروه برابر نبود. میزان نارضایتی از وزن بدنی و نارضایتی از فرم بدنی در دو گروه برابر نبوده و جهت این اختلال‌ها در دو گروه همسو بود. به طور کلیبه دلیل وجود تفاوت در میان شاخص توده بدنی و شاخص توده بدنی مطلوب، نارضایتی از وضعیت بدنی در میان هر دو گروه حرفه­ای و غیرحرفه‌ای وجود داشت.

کلیدواژه‌ها