ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده‌های تربیت بدنی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده‌های تربیت بدنی شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل 102نفر دانشجوی داوطلب عضو انجمن‌های دانشجویی  دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران بودند. ابزار‌های اندازه گیری تحقیق مشتمل بر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر (1993) و  پرسشنامه عجین شدن با وظیفه لادال و کجنر(2001) بود که اعتبار آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 81/0 و 80/0 مشخص شد و روایی آن توسط گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم نمودار و جداول استفاده شد وبرای آمار استنباطی از آزمون کلمو گروف اسمیرنوف‌، آزمون لوین‌، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی ،تعهد عاطفی،تعهد مستمر و تعهد هنجاری با عجین شدن با وظیفه داوطلبان ارتباط معنا داری وجود دارد( p<0.001).بین تعهد سازمانی داوطلبان زن و مردتفاوت معنا داروجود دارد ( p<0.05)، بین عجین شدن با وظیفه داوطلبان زن و مرد  تفاوت معنا داری وجود ندارد(p< 0.05).

کلیدواژه‌ها