بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 تمرینات ورزشی به عنوان یکی از قدرتمندترین عوامل محرک برای سیستم غدد درون ریز شناخته شده است. پاسخ‌های هورمونی به تمرینات ورزشی به عوامل مختلفی چون نوع تمرینات، شدت و مدت، شرایط تمرینی ورزشکار و مهم تر از همه جنسیت ورزشکار بستگی دارد. با توجه به اهمیت تاثیرات تمرین،خصوصاً تمرینات استقامتی بر هورمون‌های جنسی و سیستم تولیدمثل درزنان ورزشکار، تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار پس از هشت هفته تمرین استقامتی انجام گردید. در این تحقیق از میان ورزشکاران علاقمندی که حداقل سه سال سابقه تمرینات ورزشی و شرکت در مسابقات ورزشی را داشتند، 15 نفر انتخاب گردیدند. دامنه نرمال سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال بین ng/ml  25- 5/2 در نظر گرفته شد.  ابتدا نمونه گیری اولیه از ورزشکاران انجام گرفت، اندازه به دست آمده داد ng/ml 82/3 بود که تمامی آنان را در دامنه نرمال قرار می‌داد، آن گاه طبق برنامه تمرینی، این ورزشکاران به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به تمرینات استقامتی پرداختند. در پایان هشت هفته از آن‌ها نمونه خونی جهت اندازه‌گیری سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال گرفته شد. هم چنین پس از گذشت یک ماه از تمرینات استقامتی اندازه‌گیری سوم سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال، انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون کالموگروف – اسمیرنوف و آزمون t همبسته در سطح 05/0 p≤انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین اندازه‌گیری اول پروژسترون و پس از هشت هفته تمرین استقامتی (ng/ml 32/1) کاهش معنی‌داری (05/0 p<) و بین مرحله دوم و سوم افزایش معنی داری (001/0P=) مشاهده گردید. هم چنین بین اندازه‌گیری سوم که یک ماه پس از تمرینات استقامتی انجام پـذیرفت و میزان آن ng/ml 28/3 بـود، بـا میزان اولیه سطح سرمی پروژسترون تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0 p>). یعنی بعد از یک ماه میزان سطح سرمی پروژسترون به خط پایه خود نزدیک شد. پس نتیجه می‌گیریم تمرینات استقامتی موجب کاهش میزان سطح سرمی پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار می‌گردد اما پس از یک ماه این کاهش به سطح اولیه خود باز می‌گردد. بنابراین نتایج به دست آمده از این پژوهش می‌تواند در جهت افزایش آگاهی مربیان در چگونگی اعمال شدت تمرینات و خصوصاً تمرینات استقامتی با در نظر گرفتن تاثیرات آن در سیستم هورمونی زنان ورزشکار، مفید و مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها