توسعهی شناختی و روانی- حرکتی رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر تلاشی در جهت توسعه‌ی شناختی و روانی-حرکتی رفتار اخلاقی و شناسایی مولفه‌های موثر بر آن‌ها در ورزش قهرمانی کشور است. روش تحقیق توصیفی و علّی- مقایسه‌ای و از نظر هدف کاربردی است. تعداد 102 پرسشنامه از 227 نفر کارکنان ستادی سازمان تربیت بدنی و کمیته‌ی ملی المپیک مستقر در تهران با مدرک حداقل کارشناسی براساس جدول کوهن جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته به روش دلفی دارای 31 سوال بر اساس مقیاس پنج ارزش لیکرت است. روایی پرسشنامه به شکل صوری تایید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. از آزمون فریدمن و من ویتنی یو برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، حوزه‌ی روانی - حرکتی به طور معنی داری نسبت به حوزه‌ی شناختی بر توسعه‌ی رفتار اخلاقی ورزشکاران مؤثرتر است. همچنین آشنا کردن قهرمانان به نتایج خوب رفتار اخلاقی، تبلیغ از طریق مطبوعات و رسانه‌ها، حضور روان شناس در کنار تیم‌های ورزشی و فرآیند عادلانه انتخاب بازیکنان تیم‌های ملی در اولویت مؤلفه‌های شناختی و روانی-حرکتی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها