دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 5-90