دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1392، صفحه 5-110