دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 5-98