اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد همت فر

فیزیولوژی ورزش هیئت علمی

ahematfaryahoo.com
09163620093


علاوه بر مدیر مسئولی عضو هیئت تحریره و داوری مقالات

سردبیر

حجت ا... نیک بخت

فیزیولوژی ورزش هیئت علمی

hojnik1937yahoo.com
09121067749


سردبیر و عضو هیئت تحریره