نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب درمانی اثر یک دوره آب درمانی بر عوامل آمادگی جسمانی و تعادل پسران دارای معلولیت ذهنی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-99]
 • آدیپونکتین اثر دو ماه تمرین تمرین هوازی برسطوح سرمی آدیپونکتین و نیمرخ چربی زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 37-60]
 • آرتروز تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-70]
 • آزمون آزمایشگاهی مقایسه توان بی‌هوازی اندام تحتانی دانش‌آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 49-57]
 • آزمون میدانی مقایسه توان بی‌هوازی اندام تحتانی دانش‌آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 49-57]
 • آسیب‌های عضلانی بررسی اختلاف انعطاف‌پذیری عضلات قرینه و مخالف مچ پا، بعنوان عاملی پیشگوی در بروز آسیب‌های عضلات این ناحیه، در ورزشکاران جوان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 57-73]
 • آمادگی جسمانی اثر یک دوره آب درمانی بر عوامل آمادگی جسمانی و تعادل پسران دارای معلولیت ذهنی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-99]
 • آمادگی جسمانی بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان غیر فعال اثر دو هفته بی تمرینی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بر آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان غیر فعال [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-71]
 • آنتروپومتریکی ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 5-19]

ا

 • اثر پتانسیلسازی پس از فعالسازی در ترکیب با تمرین تناوبی سرعتی اثر پتانسیلسازی پس از فعالسازی در ترکیب با تمرین تناوبی سرعتی شدید بر اجرای ورزشی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 71-80]
 • اثر دو هفته بی تمرینی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بر آلانین اثر دو هفته بی تمرینی به دنبال هشت هفته تمرین هوازی بر آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان غیر فعال [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 55-71]
 • ادیپونکتین تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 18-16 ساله [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 37-47]
 • استقامت عضلانی پاسخ هورمون‌های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 5-16]
 • اکسیداسیون چربی مقایسۀ اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات پس از یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت FATmax در زنان چاق و با وزن طبیعی در صبح و عصر [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • اکسیژن مصرفی مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 18-25]
 • انسولین مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 21-36]
 • انعطافپذیری بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • انعطاف‌پذیری بررسی اختلاف انعطاف‌پذیری عضلات قرینه و مخالف مچ پا، بعنوان عاملی پیشگوی در بروز آسیب‌های عضلات این ناحیه، در ورزشکاران جوان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 57-73]
 • انعطاف‌پذیری تنه مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 59-76]
 • انقباضات ارادی مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-46]
 • انقباض ارادی بررسی اثر شدت‌های مختلف انقباض ارادی بر پرش عمودی ورزشکاران پارکور [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-114]
 • انقباض اکسنتریک بررسی آثار نوع و شدت انقباض‌های ارادی بر توان انفجاری و دوی سرعت 30 متر در بین ورزشکاران مرد رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 65-84]
 • انقباض کانسنتریک بررسی آثار نوع و شدت انقباض‌های ارادی بر توان انفجاری و دوی سرعت 30 متر در بین ورزشکاران مرد رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 65-84]

ب

پ

 • پرس پا مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر حفظ تکرارهای حرکت پرس پا در ورزشکاران رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 85-100]
 • پرش عمودی بررسی اثر شدت‌های مختلف انقباض ارادی بر پرش عمودی ورزشکاران پارکور [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-114]
 • پرش عمودی مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-46]
 • پسران تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-38]
 • پسران چاق پاسخ‌های حاد یک جلسه تمرین مداوم و متناوب بر غلظت هورمون رشد سرم در پسران چاق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 5-20]
 • پلایومتریک تأثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران (17 تا 26 سال استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 95-111]
 • پویایی اکسیژن مصرفی مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 18-25]

ت

 • تأثیرات یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید تأثیرات یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید بر توان هوازی و بی هوازی دوندگان دختر [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 81-90]
 • تیپرینگ تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • ترکیب بدنی بررسی اثر هشت هفته تمرین مداوم برسطوح هورمون رشد(GH)، ترکیب بدنی، نیمرخ لیپیدی و قندخون در دختران چاق غیر فعال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 75-93]
 • تری‌گلیسرید بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 47-59]
 • تری گلیسیرید افزایش سطح فعالیت بدنی موجب کاهش ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌شود [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-84]
 • تستوسترون تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]
 • تستوسترون بزاقی تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • تعادل اثر مکمل گیری کراتین پیش از محرومیت از خواب همراه با فعالیت سبک بر تعادل (ایستا و پویا) و سطوح کورتیزول و کاتکولامین دختران ورزشکار [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 61-79]
 • تعادل بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • تعادل ایستا اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • تعادل پویا اثر هشت هفته تمرینات قدرتی، ثبات دهنده مرکزی و ترکیبی بر تعادل پویای دختران بسکتبالیست نخبه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-21]
 • تمرینات مقاومتی تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 18-16 ساله [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 37-47]
 • تمرینات ویبریشن تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 19-32]
 • تمرین تداومی پاسخ‌های حاد یک جلسه تمرین مداوم و متناوب بر غلظت هورمون رشد سرم در پسران چاق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 5-20]
 • تمرین تداومی بررسی اثر هشت هفته تمرین مداوم برسطوح هورمون رشد(GH)، ترکیب بدنی، نیمرخ لیپیدی و قندخون در دختران چاق غیر فعال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 75-93]
 • تمرین ترکیبی چاق غیر فعال مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 21-36]
 • تمرین تناوبی پاسخ‌های حاد یک جلسه تمرین مداوم و متناوب بر غلظت هورمون رشد سرم در پسران چاق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 5-20]
 • تمرین در آب تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-38]
 • تمرین قدرتی اثر هشت هفته تمرینات قدرتی، ثبات دهنده مرکزی و ترکیبی بر تعادل پویای دختران بسکتبالیست نخبه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-21]
 • تمرین قدرتی با انسداد عروق اثر تمرینات قدرتی با و بدون انسداد عروق بر توان بیهوازی ورزشکاران و غیرورزشکاران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 23-38]
 • تمرین کششی تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-70]
 • تمرین مقاومتی تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی در نوبت های صبح و بعدازظهر بر عملکرد قدرتی، میزان درک فشار و سطح لاکتات خون مردان جوان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 39-54]
 • تمرین مقاومتی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]
 • تمرین مقاومتی با انسداد عروق مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر حفظ تکرارهای حرکت پرس پا در ورزشکاران رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 85-100]
 • تمرین هوازی تمرینات هوازی و وضعیت آهن فوتبالیست‌های نخبه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 37-48]
 • تمرین هوازی مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 21-36]
 • تمرین هوازی اثر دو ماه تمرین تمرین هوازی برسطوح سرمی آدیپونکتین و نیمرخ چربی زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 37-60]
 • تیم ملی مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 17-26]
 • تهویه ریوی مقایسه اثر دو نوع گرم کردن بر روند تغییرات تهویه ریوی (VE) و معادل تهویه‌ای اکسیژن (²VO/VE) در طی زمان‌های متفاوت بعد از گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 6-120]
 • توان تأثیر شش هفته ورزش صبحگاهی بر عملکرد حرکتی دختران 11 تا 13 سال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 21-37]
 • توان انفجاری پاها تأثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران (17 تا 26 سال استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 95-111]
 • توان بیهوازی اثر تمرینات قدرتی با و بدون انسداد عروق بر توان بیهوازی ورزشکاران و غیرورزشکاران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 23-38]
 • توان بی‌هوازی اندام تحتانی مقایسه توان بی‌هوازی اندام تحتانی دانش‌آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 49-57]

ث

 • ثبات دهنده مرکزی اثر هشت هفته تمرینات قدرتی، ثبات دهنده مرکزی و ترکیبی بر تعادل پویای دختران بسکتبالیست نخبه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-21]
 • ثبات مرکزی مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 59-76]

چ

 • چابکی بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 49-64]
 • چابکی تأثیر شش هفته ورزش صبحگاهی بر عملکرد حرکتی دختران 11 تا 13 سال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 21-37]
 • چابکی تأثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران (17 تا 26 سال استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 95-111]
 • چاقی مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 21-36]

ح

 • حداکثر اکسیژن مصرفی اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ چربی، نسبت تستوسترون به کورتیزول، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی در پسران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 85-103]
 • حداکثراکسیژن مصرفی(VO2max) تأثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران (17 تا 26 سال استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 95-111]
 • حداکثر ضربان قلب تأثیر کم‌آبی ناشی از فعالیت ورزشی بر خلق‌وخوی، اشتها و درک‌مزه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 39-55]

خ

 • خلق‌وخوی تأثیر کم‌آبی ناشی از فعالیت ورزشی بر خلق‌وخوی، اشتها و درک‌مزه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 39-55]

د

 • دارو بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 5-15]
 • دانش آموز بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 5-15]
 • دختران ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 5-19]
 • دختران بسکتبالیست اثر هشت هفته تمرینات قدرتی، ثبات دهنده مرکزی و ترکیبی بر تعادل پویای دختران بسکتبالیست نخبه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-21]
 • دختران چاق بررسی اثر هشت هفته تمرین مداوم برسطوح هورمون رشد(GH)، ترکیب بدنی، نیمرخ لیپیدی و قندخون در دختران چاق غیر فعال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 75-93]
 • درصد چربی بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 49-64]
 • درک مزه تأثیر کم‌آبی ناشی از فعالیت ورزشی بر خلق‌وخوی، اشتها و درک‌مزه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 39-55]

ز

 • زعفران تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]
 • زمان بروز خستگی اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • زمان روز مقایسۀ اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات پس از یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت FATmax در زنان چاق و با وزن طبیعی در صبح و عصر [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • زمان عکس العمل تأثیر شش هفته ورزش صبحگاهی بر عملکرد حرکتی دختران 11 تا 13 سال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 21-37]
 • زمان فعالیت در روز تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی در نوبت های صبح و بعدازظهر بر عملکرد قدرتی، میزان درک فشار و سطح لاکتات خون مردان جوان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 39-54]
 • زنان سالمند تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 19-32]
 • زنان سالمند بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • زنان میانسال تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-70]

س

 • سرطان سینه تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 87-96]
 • سرعت تأثیر شش هفته ورزش صبحگاهی بر عملکرد حرکتی دختران 11 تا 13 سال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 21-37]
 • سرعت تأثیر 8 هفته تمرینات پلایومتریک بر چابکی، سرعت، استقامت و توان انفجاری تکواندوکاران (17 تا 26 سال استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 95-111]
 • سنجش میزان اشتها تأثیر کم‌آبی ناشی از فعالیت ورزشی بر خلق‌وخوی، اشتها و درک‌مزه [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 39-55]

ش

 • شدت انقباض بالا بررسی آثار نوع و شدت انقباض‌های ارادی بر توان انفجاری و دوی سرعت 30 متر در بین ورزشکاران مرد رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 65-84]
 • شدت انقباض پایین بررسی آثار نوع و شدت انقباض‌های ارادی بر توان انفجاری و دوی سرعت 30 متر در بین ورزشکاران مرد رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 65-84]
 • شدت فعالیت ورزشی مقایسۀ اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات پس از یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت FATmax در زنان چاق و با وزن طبیعی در صبح و عصر [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • شدید بر اجرای ورزشی اثر پتانسیلسازی پس از فعالسازی در ترکیب با تمرین تناوبی سرعتی شدید بر اجرای ورزشی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 71-80]
 • شناگر بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 5-15]

ع

 • عامل پیشگو بررسی اختلاف انعطاف‌پذیری عضلات قرینه و مخالف مچ پا، بعنوان عاملی پیشگوی در بروز آسیب‌های عضلات این ناحیه، در ورزشکاران جوان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 57-73]
 • عضلات قرینه بررسی اختلاف انعطاف‌پذیری عضلات قرینه و مخالف مچ پا، بعنوان عاملی پیشگوی در بروز آسیب‌های عضلات این ناحیه، در ورزشکاران جوان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 57-73]
 • عضلات مخالف بررسی اختلاف انعطاف‌پذیری عضلات قرینه و مخالف مچ پا، بعنوان عاملی پیشگوی در بروز آسیب‌های عضلات این ناحیه، در ورزشکاران جوان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 57-73]
 • عقب مانده ذهنی اثر یک دوره آب درمانی بر عوامل آمادگی جسمانی و تعادل پسران دارای معلولیت ذهنی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 81-99]
 • عملکرد عضلانی تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 19-32]
 • عملکرد قدرتی تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی در نوبت های صبح و بعدازظهر بر عملکرد قدرتی، میزان درک فشار و سطح لاکتات خون مردان جوان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 39-54]
 • عوامل خطرزای قلبی عروقی بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 47-59]

غ

 • غلظت لاکتات تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی در نوبت های صبح و بعدازظهر بر عملکرد قدرتی، میزان درک فشار و سطح لاکتات خون مردان جوان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 39-54]

ف

 • فیزیولوژیکی ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 5-19]
 • فشار خون دیاستولی اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 71-80]
 • فشارخون سیستولی اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 71-80]
 • فعالیت سبک اثر مکمل گیری کراتین پیش از محرومیت از خواب همراه با فعالیت سبک بر تعادل (ایستا و پویا) و سطوح کورتیزول و کاتکولامین دختران ورزشکار [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 61-79]
 • فعالیت مقاومتی اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 71-80]
 • فلکشن زانو تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-70]
 • فوتبالیست تمرینات هوازی و وضعیت آهن فوتبالیست‌های نخبه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 37-48]
 • فوتسال مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 17-26]

ق

 • قدرت بیشینه بررسی اثر شدت‌های مختلف انقباض ارادی بر پرش عمودی ورزشکاران پارکور [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-114]

ک

 • کاتکولامین‌ها پاسخ هورمون‌های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 5-16]
 • کافئین پاسخ هورمون‌های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 5-16]
 • کراتین پاسخ هورمون‌های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 5-16]
 • کراتین اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • کراتین مونوهیدرات تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • کشتی فرنگی بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 49-64]
 • کشتی‌گیر تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • کیفیت خواب تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 19-32]
 • کلسترول بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 47-59]
 • کلسترول افزایش سطح فعالیت بدنی موجب کاهش ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌شود [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-84]
 • کلسترول تام تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 18-16 ساله [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 37-47]
 • کودکان چاق اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ چربی، نسبت تستوسترون به کورتیزول، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی در پسران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 85-103]
 • کورتیزول اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • کورتیزول بزاقی تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]

گ

 • گرم کردن مقایسه اثر دو نوع گرم کردن بر روند تغییرات تهویه ریوی (VE) و معادل تهویه‌ای اکسیژن (²VO/VE) در طی زمان‌های متفاوت بعد از گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 6-120]
 • گرم کردن بررسی اثر شدت‌های مختلف انقباض ارادی بر پرش عمودی ورزشکاران پارکور [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 101-114]
 • گرم کردن مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 18-25]

ل

 • لیپوپروتئین بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 47-59]
 • لیپوپروتئین پر چگال افزایش سطح فعالیت بدنی موجب کاهش ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌شود [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-84]
 • لیپوپروتئین کم چگال افزایش سطح فعالیت بدنی موجب کاهش ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌شود [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-84]
 • لیگ برتر مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 17-26]

م

 • محرومیت از خواب اثر مکمل گیری کراتین پیش از محرومیت از خواب همراه با فعالیت سبک بر تعادل (ایستا و پویا) و سطوح کورتیزول و کاتکولامین دختران ورزشکار [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 61-79]
 • محرومیت از خواب اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • مردان سالمند بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • میزان درک فشار تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی در نوبت های صبح و بعدازظهر بر عملکرد قدرتی، میزان درک فشار و سطح لاکتات خون مردان جوان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 39-54]
 • معادل تهویه‌ای اکسیژن مقایسه اثر دو نوع گرم کردن بر روند تغییرات تهویه ریوی (VE) و معادل تهویه‌ای اکسیژن (²VO/VE) در طی زمان‌های متفاوت بعد از گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 6-120]
 • مقاومت به انسولین مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 21-36]
 • مکمل غذایی بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 5-15]
 • مهارت بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 49-64]

ن

 • نیرومند سازی پس فعالی(PAP) مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-46]
 • نسبت تستوسترون به کورتیزول اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ چربی، نسبت تستوسترون به کورتیزول، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی در پسران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 85-103]
 • نشانگر CA15-3 تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 87-96]
 • نیمرخ چرب اثر دو ماه تمرین تمرین هوازی برسطوح سرمی آدیپونکتین و نیمرخ چربی زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 37-60]
 • نیمرخ چربی اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ چربی، نسبت تستوسترون به کورتیزول، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی در پسران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 85-103]
 • نیمرخ لیپیدی بررسی اثر هشت هفته تمرین مداوم برسطوح هورمون رشد(GH)، ترکیب بدنی، نیمرخ لیپیدی و قندخون در دختران چاق غیر فعال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 75-93]

و

 • ورزش بیشینه مقایسه اثر دو نوع گرم کردن بر روند تغییرات تهویه ریوی (VE) و معادل تهویه‌ای اکسیژن (²VO/VE) در طی زمان‌های متفاوت بعد از گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 6-120]
 • ورزش بیشینه مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 18-25]
 • ورزش پرورش اندام مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 59-76]
 • ورزش صبحگاهی تأثیر شش هفته ورزش صبحگاهی بر عملکرد حرکتی دختران 11 تا 13 سال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 21-37]
 • ورزشکار اثر مکمل گیری کراتین پیش از محرومیت از خواب همراه با فعالیت سبک بر تعادل (ایستا و پویا) و سطوح کورتیزول و کاتکولامین دختران ورزشکار [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 61-79]
 • ورزشکاران جوان بررسی اختلاف انعطاف‌پذیری عضلات قرینه و مخالف مچ پا، بعنوان عاملی پیشگوی در بروز آسیب‌های عضلات این ناحیه، در ورزشکاران جوان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 57-73]
 • ورزشکاران رشته دو و میدانی مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر حفظ تکرارهای حرکت پرس پا در ورزشکاران رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 85-100]
 • ورزشکاران رشته قدرتی اثر تمرینات قدرتی با و بدون انسداد عروق بر توان بیهوازی ورزشکاران و غیرورزشکاران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 23-38]
 • ویژگی تمرین مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-46]
 • ویسفاتین مقایسه تأثیرات هشت هفته تمرینات منتخب هوازی با ترکیبی بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین در زنان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 21-36]
 • وضعیت آهن تمرینات هوازی و وضعیت آهن فوتبالیست‌های نخبه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 37-48]

ه

 • هزینه اکسیژن میوکارد اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 71-80]
 • هندبال ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 5-19]
 • هورمون انسولین تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 87-96]
 • هورمون رشد تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-38]
 • هورمون رشد پاسخ‌های حاد یک جلسه تمرین مداوم و متناوب بر غلظت هورمون رشد سرم در پسران چاق [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 5-20]
 • هورمون رشد بررسی اثر هشت هفته تمرین مداوم برسطوح هورمون رشد(GH)، ترکیب بدنی، نیمرخ لیپیدی و قندخون در دختران چاق غیر فعال [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 75-93]
 • هورمون رشد تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 87-96]
 • هورمون لوتئینی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]
 • هورمون محرک جسم زرد تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]