نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب درمانی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت درد و ﻟﻮردوزﮐﻤﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 11-21]
 • آروماتراپی تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی-‌ ماساژ بر میزان اضطراب حالتی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 17-27]
 • آروماتراپی- ماساژ تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی-‌ ماساژ بر میزان اضطراب حالتی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 17-27]
 • آنتی اکسیدان‌ها اثر ارگوژنیکی هشت هفته مصرف تکمیلی ویتامین‌های C و E در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 57-63]

ا

 • اثرگذاری نقش اعتماد به رسانه‌های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 75-89]
 • اختلال بدشکلی بدنی بررسی و مقایسه میزان شیوع اختلال بدشکلی بدنی در بین ورزشکاران جوان کرمانشاه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-76]
 • ارگوژنیک اثر ارگوژنیکی هشت هفته مصرف تکمیلی ویتامین‌های C و E در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 57-63]
 • استفاده از رایانه ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آن‌ها در مقطع متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 29-42]
 • استقامت عضلانی تأثیر یک برنامه تمرین استقامتی ویژه بر کاهش درد و ناتوانی افراد دارای کمردرد تحت حاد [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 49-57]
 • اضطراب اجتماعی – جسمانی بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-37]
 • اضطراب حالتی تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی-‌ ماساژ بر میزان اضطراب حالتی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 17-27]
 • اعتماد نقش اعتماد به رسانه‌های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 75-89]
 • افزایش سن اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-18]
 • الگوی ذهنی اثر جنسیت بر عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه‌ای در رده‌های سنی مختلف [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 43-53]
 • ایمونوگلوبولین A تأثیر یک وهله رقابت تکواندو بر سطح کورتیزول، تستوسترون و IgA بزاقی تکواندو کاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 77-88]

ب

 • بازسازی ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ورزﺷﮑﺎران دارای رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آرﺗﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 23-34]
 • برتری چشم-دست ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ و دﮔﺮﺳﻮﺋﯽ ﭼﺸﻢ- دﺳﺖ ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 35-44]
 • بزاق تأثیر یک وهله رقابت تکواندو بر سطح کورتیزول، تستوسترون و IgA بزاقی تکواندو کاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 77-88]
 • بیماری‌های قلبی- عروقی اثر هشت هفته تمرین قدرتی بر پروتئین واکنش‌دهنده – C و فیبرینوژن [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 65-74]

پ

 • پرتاب آزاد بسکتبال ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ و دﮔﺮﺳﻮﺋﯽ ﭼﺸﻢ- دﺳﺖ ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 35-44]
 • پروتئین واکنش‌دهنده-C اثر هشت هفته تمرین قدرتی بر پروتئین واکنش‌دهنده – C و فیبرینوژن [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 65-74]
 • پیشرفت ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از نظر صاحبنظران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 89-103]

ت

 • تجربه والیبال اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-18]
 • تستوسترون تأثیر یک وهله رقابت تکواندو بر سطح کورتیزول، تستوسترون و IgA بزاقی تکواندو کاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 77-88]
 • تصور بدنی بررسی و مقایسه میزان شیوع اختلال بدشکلی بدنی در بین ورزشکاران جوان کرمانشاه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-76]
 • تعادل ایستا تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 39-47]
 • تعادل پویا تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 39-47]
 • تعهدسازمانی ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی درکارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 5-17]
 • تفاوت جنسی اثر جنسیت بر عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه‌ای در رده‌های سنی مختلف [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 43-53]
 • تکواندو کار تأثیر یک وهله رقابت تکواندو بر سطح کورتیزول، تستوسترون و IgA بزاقی تکواندو کاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 77-88]
 • تمرینات استقامتی بررسی اثرات متفاوت 10 هفته تمرینات موازی، استقامتی و قدرتی بر برخی شاخصهای ایمنی در مردان فعال [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-82]
 • تمرینات قدرتی بررسی اثرات متفاوت 10 هفته تمرینات موازی، استقامتی و قدرتی بر برخی شاخصهای ایمنی در مردان فعال [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-82]
 • تمرینات موازی بررسی اثرات متفاوت 10 هفته تمرینات موازی، استقامتی و قدرتی بر برخی شاخصهای ایمنی در مردان فعال [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-82]
 • تمرینات ویلیامز ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت درد و ﻟﻮردوزﮐﻤﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 11-21]
 • تمرین در آب تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 39-47]
 • تمرین قدرتی اثر هشت هفته تمرین قدرتی بر پروتئین واکنش‌دهنده – C و فیبرینوژن [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 65-74]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان میانسال [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 55-67]

ج

 • جانبازان مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 29-39]
 • جنسیت الگو تاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 39-49]

چ

 • چابکی تاثیرهشت هفته مصرف نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب بازیکنان زن فوتبالیست [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 19-26]
 • چابکی سازمانی رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 65-77]

خ

 • خودارجمندی جسمانی بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-37]
 • خودپنداره ی بدنی اثر ورزش بر خودپنداره‌ی بدنی پسران و دختران استان خراسان رضوی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 51-56]

د

 • دیابت اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 5-16]
 • دختران فوتسالیست تأثیر‌ ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت‌ خون بازیکنان فوتسال دختر [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 19-27]
 • درد تأثیر یک برنامه تمرین استقامتی ویژه بر کاهش درد و ناتوانی افراد دارای کمردرد تحت حاد [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 49-57]
 • درد مزمن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻮزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ درد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 5-10]
 • دگرسویی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ و دﮔﺮﺳﻮﺋﯽ ﭼﺸﻢ- دﺳﺖ ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 35-44]
 • دلبستگی شغلی ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی درکارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 5-17]

ر

 • راه رفتن تأثیر استفاده از عصا بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن سالمندان مرد [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 79-88]
 • رسانه ورزشی نقش اعتماد به رسانه‌های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 75-89]

ز

 • زعفران اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 5-16]

س

 • سازمان یادگیرنده رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 65-77]
 • سازمان تربیت بدنی ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی درکارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 5-17]
 • سالمند تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 39-47]
 • سالمندی تأثیر استفاده از عصا بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن سالمندان مرد [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 79-88]
 • سبک رهبری آزاد ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آن‌ها در مقطع متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 29-42]
 • سبک رهبری تبادلی ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آن‌ها در مقطع متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 29-42]
 • سبک رهبری تحولی ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آن‌ها در مقطع متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 29-42]
 • سرعت تاثیرهشت هفته مصرف نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب بازیکنان زن فوتبالیست [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 19-26]
 • سرعت گام برداری تأثیر استفاده از عصا بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن سالمندان مرد [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 79-88]
 • سیستم ایمنی تأثیر30 دقیقه فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج بر غلظت IgG سرم دانشجویان تربیت بدنی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 59-64]
 • سطح توانایی‌های رایانه‌ای ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آن‌ها در مقطع متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 29-42]
 • سطح مهارت الگو تاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 39-49]
 • سندرم پیش قاعدگی تاثیر8 هفته فعالیت بدنی استقامتی و مقاومتی بر هورمون‌های جنسی و علائم سندرم پیش قاعدگی دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 65-73]

ش

 • شاخص‌های ایمنی بررسی اثرات متفاوت 10 هفته تمرینات موازی، استقامتی و قدرتی بر برخی شاخصهای ایمنی در مردان فعال [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 75-82]
 • شدت درد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت درد و ﻟﻮردوزﮐﻤﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 11-21]

ص

 • صاحبنظران ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از نظر صاحبنظران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 89-103]

ط

 • طول گام تأثیر استفاده از عصا بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن سالمندان مرد [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 79-88]

ظ

 • ظاهر بدنی بررسی و مقایسه میزان شیوع اختلال بدشکلی بدنی در بین ورزشکاران جوان کرمانشاه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-76]

ع

 • عزت نفس بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-37]
 • عصا تأثیر استفاده از عصا بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن سالمندان مرد [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 79-88]
 • عضلات اکستنسور تنه تأثیر یک برنامه تمرین استقامتی ویژه بر کاهش درد و ناتوانی افراد دارای کمردرد تحت حاد [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 49-57]

ف

 • فیبرینوژن اثر هشت هفته تمرین قدرتی بر پروتئین واکنش‌دهنده – C و فیبرینوژن [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 65-74]
 • فعالیت بدنی اثر ورزش بر خودپنداره‌ی بدنی پسران و دختران استان خراسان رضوی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 51-56]
 • فعالیت جسمانی بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی با عزت نفس، خود ارجمندی جسمانی و اضطراب اجتماعی – جسمانی در دانش آموزان پسر و دختر متوسطه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 27-37]
 • فعالیت مقاومتی تاثیر8 هفته فعالیت بدنی استقامتی و مقاومتی بر هورمون‌های جنسی و علائم سندرم پیش قاعدگی دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 65-73]
 • فعالیت هوازی تأثیر30 دقیقه فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج بر غلظت IgG سرم دانشجویان تربیت بدنی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 59-64]
 • فعالیت هوازی تاثیر8 هفته فعالیت بدنی استقامتی و مقاومتی بر هورمون‌های جنسی و علائم سندرم پیش قاعدگی دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 65-73]
 • فناوری اطلاعات ارتباط بین میزان آشنایی دبیران تربیت بدنی از فناوری اطلاعات با سبک رهبری آن‌ها در مقطع متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 29-42]
 • فوتبال تاثیرهشت هفته مصرف نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب بازیکنان زن فوتبالیست [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 19-26]
 • فوتسال تأثیر‌ ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت‌ خون بازیکنان فوتسال دختر [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 19-27]

ق

 • قدرت اندام تحتانی تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 39-47]

ک

 • کاراته ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از نظر صاحبنظران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 89-103]
 • کارمندان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻮزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ درد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 5-10]
 • کربوهیدرات الکترولیت تاثیرهشت هفته مصرف نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب بازیکنان زن فوتبالیست [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 19-26]
 • کیفیت زندگی مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 29-39]
 • کلید واژه هاک ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ در آب ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل اﯾﺴﺘﺎی ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 57-64]
 • کمردرد تحت­ حاد تأثیر یک برنامه تمرین استقامتی ویژه بر کاهش درد و ناتوانی افراد دارای کمردرد تحت حاد [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 49-57]
 • کندشدن حرکات اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-18]
 • کودکان تاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 39-49]
 • کورتیزول تأثیر یک وهله رقابت تکواندو بر سطح کورتیزول، تستوسترون و IgA بزاقی تکواندو کاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 77-88]

گ

 • گلوتاتیون اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 5-16]

ل

 • لاکتات اثر ارگوژنیکی هشت هفته مصرف تکمیلی ویتامین‌های C و E در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 57-63]
 • لنفوسیت تأثیر‌ ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت‌ خون بازیکنان فوتسال دختر [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 19-27]
 • لوردوز کمری ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت درد و ﻟﻮردوزﮐﻤﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 11-21]

م

 • ماساژ تأثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی-‌ ماساژ بر میزان اضطراب حالتی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 17-27]
 • ماساژ ورزشی تأثیر‌ ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت‌ خون بازیکنان فوتسال دختر [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 19-27]
 • مالون دی آلدهید اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 5-16]
 • میزان درک فشار تاثیرهشت هفته مصرف نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی منتخب بازیکنان زن فوتبالیست [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 19-26]
 • معلولین مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 29-39]
 • مقاومت به انسولین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان میانسال [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 55-67]
 • میکروپوز های تمرینی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻮزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ درد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 5-10]
 • مکمل سازی اثر ارگوژنیکی هشت هفته مصرف تکمیلی ویتامین‌های C و E در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 57-63]
 • مونوسیت تأثیر‌ ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت‌ خون بازیکنان فوتسال دختر [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 19-27]

ن

 • ناتوانی تأثیر یک برنامه تمرین استقامتی ویژه بر کاهش درد و ناتوانی افراد دارای کمردرد تحت حاد [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 49-57]
 • ناتوانی عملکردی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻮزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ درد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 5-10]
 • نوجوانان اثر ورزش بر خودپنداره‌ی بدنی پسران و دختران استان خراسان رضوی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 51-56]

و

 • واسپین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان میانسال [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 55-67]
 • ویتامین‌های C و E اثر ارگوژنیکی هشت هفته مصرف تکمیلی ویتامین‌های C و E در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 57-63]
 • ورزش قهرمانی ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از نظر صاحبنظران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 89-103]
 • ورزشکاران بررسی و مقایسه میزان شیوع اختلال بدشکلی بدنی در بین ورزشکاران جوان کرمانشاه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-76]
 • ورزش همگانی مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 29-39]
 • وزارت ورزش و جوانان رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 65-77]
 • ویسفاتین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان میانسال [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 55-67]

ه

 • هماهنگی چشم-دست اثر جنسیت بر عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه‌ای در رده‌های سنی مختلف [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 43-53]
 • هماهنگی دودستی اثر جنسیت بر عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه‌ای در رده‌های سنی مختلف [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 43-53]
 • هماهنگی دودستی مداوم اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-18]
 • همسویی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ و دﮔﺮﺳﻮﺋﯽ ﭼﺸﻢ- دﺳﺖ ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 35-44]
 • هورمون استروژن تاثیر8 هفته فعالیت بدنی استقامتی و مقاومتی بر هورمون‌های جنسی و علائم سندرم پیش قاعدگی دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 65-73]
 • هورمون پروژسترون تاثیر8 هفته فعالیت بدنی استقامتی و مقاومتی بر هورمون‌های جنسی و علائم سندرم پیش قاعدگی دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 65-73]

ی

 • یادگیری سازمانی رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 65-77]