نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستانه فشاری تاثیر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد تهویهای و ظرفیت تمرینی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 67-80]
 • آگاهی از نتیجه تاثیر روش‌های ارائه بازخورد خود تنظیمی و دامنه‌ای بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در مهارت تیراندازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 53-65]
 • آمادگی جسمانی ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 5-16]
 • آمادگی قلب و عروقی بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی- عروقی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-41]

ا

 • اخلاق ورزشی توسعهی شناختی و روانی- حرکتی رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 85-91]
 • اداره کل تربیت بدنی استان یزد تحلیل عـوامل موثر بر کیفیت زنـدگی کـاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 21-32]
 • ارتفاع اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص‌های عملکرد ریوی کوهنوردان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-68]
 • استقامت قدرتی تأثیر ماساژ موضعی روی استقامت قدرتی پنجه جودوکاران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 53-59]
 • استقلال اندام مجری اثر تغییرپذیری تمرین بر استقلال اندام مجری در مهارت شوت سه گام بسکتبال [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-40]
 • اضافه وزن ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 5-16]
 • انجمن دانشجویی ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده‌های تربیت بدنی تهران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]
 • انعطاف‌پذیری اثرپروتکل‌های متفاوت تمرینات کششی ایستا بر قدرت اکستنسورهای زانو و دامنه حرکتی مفصل ران در دانشجویان دختر تربیت بدنی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-39]
 • انگیزش مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-29]
 • اوج جریان بازدمی (PEF) اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص‌های عملکرد ریوی کوهنوردان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-68]

ب

 • بارخورد دامنه ای تاثیر روش‌های ارائه بازخورد خود تنظیمی و دامنه‌ای بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در مهارت تیراندازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 53-65]
 • بازتوانی تسریعی تاثیر پروتکل بازتوانی تسریعی بعد از مینیسکوتومی و ترمیم رباط صلیبی قدامی در ورزش‌کاران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 41-52]
 • بازخورد خود-کنترل تاثیر روش‌های ارائه بازخورد خود تنظیمی و دامنه‌ای بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در مهارت تیراندازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 53-65]
 • برنامه‌ی آموزشی تلفیقی آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافیا امکان پذیر است؟ [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 89-95]

پ

 • پرش عمودی اسکوات مقایسۀ پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-27]
 • پرش عمودی با حرکت مخالف مقایسۀ پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-27]
 • پرورش اندام کاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش ‌اندام ‌کاران مرد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-51]
 • پروژسترون بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 63-72]

ت

 • ترکیب بدنی ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 5-16]
 • تصویر بدنی نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش ‌اندام ‌کاران مرد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-51]
 • تعهد مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-29]
 • تعهد سازمانی ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-18]
 • تعهد سازمانی ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده‌های تربیت بدنی تهران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]
 • تغییر پذیری تمرین اثر تغییرپذیری تمرین بر استقلال اندام مجری در مهارت شوت سه گام بسکتبال [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-40]
 • تمرینات استقامتی بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 63-72]
 • تمرینات کششی اثرپروتکل‌های متفاوت تمرینات کششی ایستا بر قدرت اکستنسورهای زانو و دامنه حرکتی مفصل ران در دانشجویان دختر تربیت بدنی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-39]
 • تمرین بدنی تأثیر تمرینات ذهنی، بدنی و ترکیبی بر قابلیت جهت یابی فضایی کودکان کم بینا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 81-87]
 • تمرین ذهنی تأثیر تمرینات ذهنی، بدنی و ترکیبی بر قابلیت جهت یابی فضایی کودکان کم بینا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 81-87]
 • تمرین ذهنی بدنی تأثیر تمرینات ذهنی، بدنی و ترکیبی بر قابلیت جهت یابی فضایی کودکان کم بینا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 81-87]
 • تمرین عضلات تنفسی تاثیر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد تهویهای و ظرفیت تمرینی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 67-80]
 • توان مقایسه اثرات الگوهای 2، 4 و 6 روزه بارگیری کراتین بر برخی از قابلیت‌های جسمانی و فیزیولوژیک مردان ورزشکار [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]

ج

 • جهت یابی فضایی تأثیر تمرینات ذهنی، بدنی و ترکیبی بر قابلیت جهت یابی فضایی کودکان کم بینا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 81-87]
 • جودو تأثیر ماساژ موضعی روی استقامت قدرتی پنجه جودوکاران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 53-59]

چ

 • چاقی ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 5-16]
 • چاقی بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی- عروقی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-41]

ح

د

 • دانش آموزان آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافیا امکان پذیر است؟ [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 89-95]
 • داوطلب ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده‌های تربیت بدنی تهران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]
 • داوطلبان مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-29]
 • دینامومتری تأثیر ماساژ موضعی روی استقامت قدرتی پنجه جودوکاران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 53-59]

ر

 • رویداد ورزشی مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-29]

ز

 • زنان ورزشکار بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 63-72]

س

 • سازمان تربیت بدنی ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-18]
 • سلامت روان نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش ‌اندام ‌کاران مرد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-51]
 • سلامت عمومی ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 5-16]

ش

 • شوت سه گام بسکتبال اثر تغییرپذیری تمرین بر استقلال اندام مجری در مهارت شوت سه گام بسکتبال [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-40]
 • شیوع آسیب‌ دیدگی مقایسه میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه خراسان جنوبی در رشته‌های گروهی و انفرادی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 73-84]

ص

 • صفحۀ نیروسنج مقایسۀ پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-27]

ظ

 • ظرفیت تمرینی تاثیر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد تهویهای و ظرفیت تمرینی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 67-80]
 • ظرفیت حیاتی (VC) اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص‌های عملکرد ریوی کوهنوردان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-68]
 • ظرفیت حیاتی پرفشار (FVC) اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص‌های عملکرد ریوی کوهنوردان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-68]

ع

 • عجین شدن با وظیفه ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده‌های تربیت بدنی تهران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]
 • عدالت سازمانی ارتباط عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-18]
 • علل آسیب دیدگی مقایسه میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه خراسان جنوبی در رشته‌های گروهی و انفرادی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 73-84]
 • عملکرد تهویه‌ای تاثیر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد تهویهای و ظرفیت تمرینی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 67-80]

ف

 • فاز لوتئال بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 63-72]
 • فعالیت بدنی آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافیا امکان پذیر است؟ [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 89-95]
 • فعالیت ورزشی اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ‌های ایمنی هورمونی منتخب [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 5-19]

ق

 • قابلیت تشخیص خطا تاثیر روش‌های ارائه بازخورد خود تنظیمی و دامنه‌ای بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در مهارت تیراندازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 53-65]
 • قدرت مقایسه اثرات الگوهای 2، 4 و 6 روزه بارگیری کراتین بر برخی از قابلیت‌های جسمانی و فیزیولوژیک مردان ورزشکار [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]
 • قدرت عضلانی اثرپروتکل‌های متفاوت تمرینات کششی ایستا بر قدرت اکستنسورهای زانو و دامنه حرکتی مفصل ران در دانشجویان دختر تربیت بدنی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-39]

ک

 • کارکنان تحلیل عـوامل موثر بر کیفیت زنـدگی کـاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 21-32]
 • کراتین منو هیدرات مقایسه اثرات الگوهای 2، 4 و 6 روزه بارگیری کراتین بر برخی از قابلیت‌های جسمانی و فیزیولوژیک مردان ورزشکار [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]
 • کیفیت زندگی کاری تحلیل عـوامل موثر بر کیفیت زنـدگی کـاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 21-32]
 • کودکان کم بینا تأثیر تمرینات ذهنی، بدنی و ترکیبی بر قابلیت جهت یابی فضایی کودکان کم بینا [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 81-87]
 • کورتیزول اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ‌های ایمنی هورمونی منتخب [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 5-19]

گ

 • گرم کردن اثرپروتکل‌های متفاوت تمرینات کششی ایستا بر قدرت اکستنسورهای زانو و دامنه حرکتی مفصل ران در دانشجویان دختر تربیت بدنی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-39]

ل

 • لاکتات اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ‌های ایمنی هورمونی منتخب [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 5-19]

م

 • میزان جریان بین بازدمی بیشینه (FEF25%-75%) اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخص‌های عملکرد ریوی کوهنوردان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-68]
 • مکمل ورزشی مقایسه اثرات الگوهای 2، 4 و 6 روزه بارگیری کراتین بر برخی از قابلیت‌های جسمانی و فیزیولوژیک مردان ورزشکار [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]
 • منابع انسانی مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-29]
 • مینیسکوتومی تاثیر پروتکل بازتوانی تسریعی بعد از مینیسکوتومی و ترمیم رباط صلیبی قدامی در ورزش‌کاران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 41-52]
 • مهارت تیراندازی تاثیر روش‌های ارائه بازخورد خود تنظیمی و دامنه‌ای بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در مهارت تیراندازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 53-65]

ن

 • نارضایتی بدنی نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش ‌اندام ‌کاران مرد حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-51]
 • نوتروفیل‌ها اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ‌های ایمنی هورمونی منتخب [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 5-19]

و

 • ویتامین C اثر یک جلسه تمرین هوازی به دنبال مصرف مکمل ویتامین C بر پاسخ‌های ایمنی هورمونی منتخب [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 5-19]
 • ورزشکار ‌نخبه مقایسه میزان شیوع و علل آسیب دیدگی ورزشکاران نخبه خراسان جنوبی در رشته‌های گروهی و انفرادی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 73-84]
 • وضعیت اجتماعی اقتصادی بررسی رابطه بین میزان چاقی با عوامل اثرگذار بر سلامت قلبی- عروقی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات فارس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-41]

ی

 • یادگیری حرکتی تاثیر روش‌های ارائه بازخورد خود تنظیمی و دامنه‌ای بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در مهارت تیراندازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 53-65]
 • یادگیری شناختی آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافیا امکان پذیر است؟ [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 89-95]
 • یادگیری معنادار آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی در تلفیق با درس جغرافیا امکان پذیر است؟ [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 89-95]