نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی جسمانی بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • آنتروپومتریکی ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 5-19]

ا

 • اکسیداسیون چربی مقایسۀ اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات پس از یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت FATmax در زنان چاق و با وزن طبیعی در صبح و عصر [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • انعطافپذیری بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • انقباض اکسنتریک بررسی آثار نوع و شدت انقباض‌های ارادی بر توان انفجاری و دوی سرعت 30 متر در بین ورزشکاران مرد رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 65-84]
 • انقباض کانسنتریک بررسی آثار نوع و شدت انقباض‌های ارادی بر توان انفجاری و دوی سرعت 30 متر در بین ورزشکاران مرد رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 65-84]

پ

 • پرس پا مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر حفظ تکرارهای حرکت پرس پا در ورزشکاران رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 85-100]

ت

 • تیپرینگ تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • تری گلیسیرید افزایش سطح فعالیت بدنی موجب کاهش ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌شود [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-84]
 • تستوسترون بزاقی تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • تعادل بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • تمرینات ویبریشن تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 19-32]
 • تمرین مقاومتی با انسداد عروق مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر حفظ تکرارهای حرکت پرس پا در ورزشکاران رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 85-100]
 • تمرین هوازی تمرینات هوازی و وضعیت آهن فوتبالیست‌های نخبه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 37-48]

چ

 • چابکی بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 49-64]

ح

 • حداکثر اکسیژن مصرفی اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ چربی، نسبت تستوسترون به کورتیزول، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی در پسران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 85-103]

د

 • دختران ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 5-19]
 • درصد چربی بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 49-64]

ز

 • زمان روز مقایسۀ اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات پس از یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت FATmax در زنان چاق و با وزن طبیعی در صبح و عصر [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]
 • زنان سالمند تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 19-32]
 • زنان سالمند بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]

ش

 • شدت انقباض بالا بررسی آثار نوع و شدت انقباض‌های ارادی بر توان انفجاری و دوی سرعت 30 متر در بین ورزشکاران مرد رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 65-84]
 • شدت انقباض پایین بررسی آثار نوع و شدت انقباض‌های ارادی بر توان انفجاری و دوی سرعت 30 متر در بین ورزشکاران مرد رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 65-84]
 • شدت فعالیت ورزشی مقایسۀ اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات پس از یک ساعت فعالیت ورزشی با شدت FATmax در زنان چاق و با وزن طبیعی در صبح و عصر [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 5-19]

ع

 • عملکرد عضلانی تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 19-32]

ف

 • فیزیولوژیکی ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 5-19]
 • فوتبالیست تمرینات هوازی و وضعیت آهن فوتبالیست‌های نخبه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 37-48]

ک

 • کراتین مونوهیدرات تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • کشتی فرنگی بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 49-64]
 • کشتی‌گیر تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]
 • کیفیت خواب تأثیر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر عملکرد عضلانی و کیفیت خواب زنان سالمند [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 19-32]
 • کلسترول افزایش سطح فعالیت بدنی موجب کاهش ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌شود [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-84]
 • کودکان چاق اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ چربی، نسبت تستوسترون به کورتیزول، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی در پسران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 85-103]
 • کورتیزول بزاقی تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات در خلال دوره تیپرینگ بر پاسخ‌های عملکردی و هورمورنی در کشتی‌گیران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 21-36]

ل

 • لیپوپروتئین پر چگال افزایش سطح فعالیت بدنی موجب کاهش ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌شود [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-84]
 • لیپوپروتئین کم چگال افزایش سطح فعالیت بدنی موجب کاهش ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی می‌شود [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-84]

م

 • مردان سالمند بررسی و مقایسۀ روند کاهش تعادل و انعطافپذیری مردان و زنان در دامنه سنی 60 تا 79 سال [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 51-67]
 • مهارت بررسی رابطه ترکیب بدن، چابکی و مهارت در کشتی گیران فرنگی کار شهرستان اندیمشک [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 49-64]

ن

 • نسبت تستوسترون به کورتیزول اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ چربی، نسبت تستوسترون به کورتیزول، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی در پسران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 85-103]
 • نیمرخ چربی اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر نیمرخ چربی، نسبت تستوسترون به کورتیزول، حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی در پسران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 85-103]

و

 • ورزشکاران رشته دو و میدانی مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با انسداد عروق و بدون انسداد عروق بر حفظ تکرارهای حرکت پرس پا در ورزشکاران رشته دو و میدانی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 85-100]
 • وضعیت آهن تمرینات هوازی و وضعیت آهن فوتبالیست‌های نخبه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 37-48]

ه

 • هندبال ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد در دختران هندبالیست [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 5-19]